Familjehem

-Att vara familjehem är att ta hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar.

Vad är ett familjehem?

Barnen som placeras i familjehem är mellan 0 och 18 år. Ditt uppdrag som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt med biologiska föräldrarna och andra viktiga personer runt barnet, så som skola och socialtjänsten .

Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna i er familj. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Anledningarna till att barn och ungdomar behöver flytta till ett familjehem varierar. Det kan handla om att barnen far illa för att föräldrarna försummar dem på grund av till exempel sjukdom, missbruk eller bråk i familjen. Det kan också vara så att barnet eller tonåringen har det svårt i skolan eller har missbruksproblem.

Vem kan bli familjehem?

Vi välkomnar alla typer av familjer. Men alla är inte lämpade att vara ett familjehem. Därför görs alltid en omfattande utredning av de familjer som anmält sitt intresse.

Eftersom alla barn och ungdomar är unika individer ser behovet olika ut från fall till fall. För att våra familjehemskonsulnter ska möta de behov som finns så behövs det olika slags familjekonstellationer som familjehem.

Så blir du ett familjehem inom balladen familjehemsvård.

Du kan ansöka om att bli kontaktfamilj genom att fylla i en intresseanmälan.

Du kan även ringa eller skicka ett mail direkt till någon oss.

Du blir därefter kontaktad av en familjehemskonsulent.

Vad händer sedan?

Vi börjar med att ge dig information på telefon och är ni fortfarande intresserade fyller vi in tillsammans ett kort formulär där ni beskriver er själva. Ni får också skriva under ett medgivande som ger oss rätt att ta del av registerutdrag från Kronofogden, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Försäkringskassan. Vi inväntar sedan utdragen.

Därefter görs en första bedömning om fortsatt utredningsprocess eller inte.

Vid fortsatt utredning görs ett första hembesök där vi tar kompletterande uppgifter om dig och din familj. Har du egna barn vill vi prata med dem också.

Familjehemskonsulenten gör en fördjupad utredning med flera hembesök för att lära känna dig/er och din familj. Utredningsrapporten sammanställs, inklusive referenser och presenteras för olika socialnämnder vi samarbetar med.

Beslut om godkänd familjehemsförälder meddelas muntligen och skriftligt. Även om du blir godkänd av Balladens familjehemsvård är det alltid kommunens socialnämnd som slutgiltigt beslutar familjehemsplaceringarna.

Avtal

När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och Balladen familjehemsvård. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning.

Stöd och utbildning

Under tiden du har ett barn placerat hos dig får du regelbundet handledning och stöd av våra familjehemskonsulenter. Du och din familj ska aldrig behöva känna er ensamma om ni har funderingar eller svårigheter.

Socialsekreterare kommer även att ha regelbunden kontakt med barnet, dels tillsammans med er i familjen och dels enskilt. Detta för att följa barnets utveckling och för att försäkra sig om att barnet har det bra.

Innan du/ni blir familjehem erbjuder vi en utbildning. Balladen´s familjehemsvård bjuder sedan återkommande in till utbildningar för familjehem under tiden du har ett uppdrag genom oss.

Arvode och ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.